05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17) in 31. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Svet zavoda Ljudske univerze Sežana razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) javnega zavoda Ljudska univerza Sežana.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja-ZOFVI
in Zakon o izobraževanju odraslih.
visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
pedagoško andragoška izobrazba,
opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,
najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat/-ka mora imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-akandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah, potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo in ne sme biti starejše od 30 dni) in potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat-ka ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni), življenjepis in program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let. Prijavo z dokazili pošljite v 8dneh na naslov Ljudska univerza Sežana, Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana, s pripisom » Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja/-ico ».
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Sežana

Skip to content