05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Pridobitev izobrazbe

Najti poklic, ki nas zadovoljuje, napolnjuje in osrečuje, je velika želja marsikoga od nas. V izobraževanju odraslih imate možnost, da si pridobite nov poklic in se tako podate na novo poklicno pot.

Na Ljudski univerzi Sežana lahko dokončate nezaključena izobraževanja ali pa se odločite za prekvalifikacijo v nov poklic.

OSNOVNA ŠOLA
KDO SE LAHKO VPIŠE V OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE?
  • kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost (kdor je 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole ni zaključil;
  • kdor je zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole;
  • kdor je zaključil najmanj 6. razred osnovne šole.

 V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost, ali če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče)

KAJ POTREBUJE ZA VPIS?
  • spričevalo zadnjega končanega razreda;
  • potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (velja za mlajše od 16 let);
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili) in
  • osebni dokument.
PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE

OSTALE PODROBNOSTI

Z vsakim udeležencem opravimo uvodni razgovor in pripravimo izobraževalni načrt. Priznajo se vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil. Udeležencu se na začetku pouka o tem izda poseben sklep, seznam obveznosti v programu.

Z vpisom v program osnovne šole za odrasle udeleženec pridobi status udeleženca v izobraževanju odraslih. Tisti udeleženci, ki so mlajši od 27 let, pridobijo s tem pravico do: zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi. Pogoj za uveljavljanje teh pravic je, da udeleženci niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot brezposelne osebe in da se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

V zimskem semestru pouk poteka od 20.9.2021 do 4.2.2022. Predavanja se izvajajo v prostorih Ljudske univerze Sežana na Bazoviški cesti 9 v Sežani.  (na izjeme vas na urniku posebej obvestimo). Pouk poteka v dveh semestrih po predmetniku. Posamezen razred lahko udeleženec zaključi v enem semestru, torej lahko v Osnovni šoli za odrasle udeleženec v enem letu opravi dva razreda.

SREDNJA ŠOLA
NAŠI PROGRAMI
BOLNIČAR - NEGOVALEC

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Predmetnik

Izobraževalni program je ovrednoten z 180 KT (kreditnimi točkami).

Zaključek izobraževanja

Program se zaključi z opravljanjem zaključnega izpita, ki obsega:

– pisni in ustni izpit iz slovenščine,

– storitev in zagovor.

Kontaktna oseba
Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
tel. številka: 05 73 11 303
e-pošta: marjeta.stepancic.slavec@lu-sezana.si

PREDŠOLSKA VZGOJA

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik
izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (SSI).

Predmetnik

Izobraževalni program je ovrednoten S 60 KT (kreditnimi točkami).

Zaključek izobraževanja

Program se zaključi z opravljanjem poklicne mature, ki obsega:
OBVEZNI DEL
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
IZBIRNI DEL
– pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
– izpitni nastop in zagovor.

Kontaktna oseba
Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
tel. številka: 05 73 11 303
e-pošta: marjeta.stepanicic.slavec@lu-sezana.si

KAKO DO SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE
POGOJI ZA VPIS

Vpis poteka celo šolsko leto. Pogoji za vključitev so navedeni pri vsakem programu posebej. Ob
vpisu morate predložiti:
– osebni dokument (osebna izkaznica, rojstni list oz. poročni list, če gre za spremembo priimka),
– izvirnik spričevala o končani osnovni šoli ali letna spričevala srednje šole.

Priznavanje izpitov iz predhodnega izobraževanja
Če ste že obiskovali katerikoli program srednjega strokovnega ali srednjega poklicnega
izobraževanja, vam na vašo ZAHTEVO lahko priznamo izpite iz predhodnega izobraževanja in izdamo
SKLEP, ki določa, katere so vaše obveznosti v programu. Poleg tega se vam lahko prizna tudi
neformalno pridobljeno znanje.

Trajanje izobraževanja
Tri oz. štiri leta in zaključni izpit oz. poklicna matura. Trajanje izobraževanja je predvsem odvisno od
števila priznanih izpitov iz predhodnega izobraževanja.

ŠOLNINA

Šolnino plačate v 8 obrokih (1. obrok 300 evrov + 7 obrokov glede na izračunano šolnino). Pri plačilu
v enkratnem znesku vam priznamo 5% popust.
Šolnina se sorazmerno zmanjša glede na število priznanih izpitov iz predhodnega izobraževanja.

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK, PONOVNI VPIS IN PREKINITEV ŠOLANJA

Vpis v višji letnik
V naslednjem šolskem letu se praviloma vpišete v višji letnik, če ste opravili najmanj polovico izpitov
tekočega letnika.

Ponovni vpis v isti letnik
Če ste v predhodnem šolskem letu opravili manj kot polovico izpitov, se ponovno vpišete v isti letnik
in poravnate stroške ponovnega vpisa. Tako vam omogočimo, da opravljate manjkajoče izpite. Če
želite, se lahko udeležite tudi predavanj.

Izpis iz programa oz. prekinitev šolanja
V primeru, da bi se med šolskim letom želeli izpisati iz programa ali začasno prekiniti šolanje, nas
morate o tem obvestiti in izpolniti IZPISNICO, ki jo dobite v tajništvu ljudske univerze.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja morate opraviti vse obveznosti po programu, zaključite pa:
– z zaključnim izpitom v programih srednjega poklicnega izobraževanja,
– s poklicno maturo v programih srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja in v poklicnem tečaju.

OBVEŠČANJE MED IZOBRAŽEVANJEM

Obveščanje poteka na različne načine – po telefonu, elektronski pošti, s klasično pošto, z SMS-
obvestili, z obvestili na oglasni deski, …

Oglasne deske
Na oglasni deski v pritličju (ob vhodu) si vsak teden sproti oglejte, v kateri učilnici imate predavanja
in izpite.
Redno berite obvestila na oglasnih deskah v pritličju in v prvem nadstropju. Pozorni bodite
predvsem na dodatne izpitne roke in na spremembe predavanj.

Govorilne ure
S predavateljem lahko stopite v stik vsakokrat pred ali po predavanju. Individualni razgovori so
možni po dogovoru s predavateljem oz. preko organizatorke izobraževanja.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

V času izobraževanja morate udeleženci opraviti delovno prakso v podjetju oz. pri delodajalcu. Vso
potrebno dokumentacijo in navodila prejmete med izobraževanjem.

Priznavanje praktičnega usposabljanja
Praktično usposabljanje v izobraževanju se lahko prizna, če udeleženec izobraževanja s potrdilom
delodajalca dokaže, da je pri njem opravljal ali še vedno opravlja delo na delovnem mestu primerno
poklicu, za katerega se izobražuje.

IZPITI

Izpite praviloma opravljate ob koncu predavanj na rednih izpitnih rokih ali na izrednih izpitnih rokih.
Izredni izpitni roki potekajo od oktobra do junija, vsak tretji četrtek v mesecu ob 14. uri.

Prijava k izpitu
K izpitu se morate prijaviti z obrazcem PRIJAVA NA IZPIT V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH, ki ga dobite v
tajništvu ali na panoju pred pisarno. Upoštevajte naslednje:
– če se prijavljate na redni izpitni rok, morate prijavnico oddati najmanj 3 dni pred izpitom,
– v primeru, da bi izpit želeli opravljati na izrednem izpitnem roku, morate prijavnico oddati najmanj
6 dni prej,
– če je izpit pisni in ustni, oddate le eno prijavo.
– prijavnico oddajte v nabiralnik v 1. nadstropju ali v tajništvo, lahko pa jo pošljete tudi po
elektronski ali klasični pošti.

Odjava od izpita
Od izpita se morate odjaviti najmanj 1 dan pred izpitom. Odjavite se lahko v tajništvu, po telefonu
ali elektronski pošti.

Razpored izrednih rokov za izpite, ki so pisni in ustni ali samo pisni
Izredni izpitni roki so VSAK TRETJI ČETRTEK V MESECU. Pisni izpit se prične ob 14.00 uri.

Popravni izpiti
Vsako tretje in naslednje opravljanje izpita je potrebno dodatno plačati.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Poklicna matura – zaključek izobraževanja v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju ter poklicnem tečaju

Poklicno maturo opravljate iz štirih predmetov v treh rokih: spomladanski (junij), jesenski (avgust/september) in zimski (februar).

Za zimski in spomladanski rok organiziramo priprave na poklicno maturo iz SLOVENŠČINE, MATEMATIKE, ANGLEŠČINE in ITALIJANŠČINE.

Ker priprav za jesenski izpitni rok ni, vsem udeležencem, ki načrtujete opravljanje poklicne mature v jesenskem izpitnem roku, priporočamo, da se udeležite priprav za spomladanski izpitni rok. Termini priprav so vedno objavljeni na oglasni deski.

Zaključni izpit – zaključek izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju

Zaključni izpit opravljate iz dveh predmetov (SLOVENŠČINA, STORITEV in ZAGOVOR) v treh rokih:
spomladanski (junij), jesenski (avgust/september) in zimski (februar).

Gradivo za priprave na zaključni izpit dobite v tajništvu.

uradne ure

PON. – PET.: 8.00 – 16.00

NASLOV

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana

Email

info@lu-sezana.si

telefon

05 73 11 300 ali  051 364 668
Skip to content