05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) je odvetnica Branka Snoj iz ODVETNIŠKE PISARNE SNOJ, Linhartova 13, Ljubljana, ki je dosegljiva preko elektronske pošte  info@odvetnica-snoj.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Ljudska univerza Sežana
Sedež: Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana
Številka poslovnega računa: SI56 0110 0600 8334 554
Matična številka: 5532540000
Davčna številka: SI57780382
Telefon: 05/73 11 300
Elektronski naslov: info@lu-sezana.si
Spletna stran: https://lu-sezana.si
Odgovorna oseba: Marjeta Stepančič Slavec, direktorica

Datum prve izdelave kataloga: 30. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: Junij 2023
Dostopnost kataloga:
– v fizični obliki: tajništvo Ljudske univerze Sežana v času uradnih ur po predhodnem dogovoru
– spletna stran: https://lu-sezana.si

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA IN ŠTEVILU ZAPOSLENIH

Kratek opis delovnega področja zavoda: Ljudska univerza Sežana je edini javni zavod za izobraževanje odraslih na področju Krasa in Brkinov. Področje dela zavoda je določeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana, ki ga je sprejela Občina Sežana leta 2003. Leta 2008 je bil sprejet še Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana.

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.103 Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
– M/80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
– M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– M/80/301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.421 Izobraževanje po posebnih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, če je vezano na dejavnost zavoda
– K/74.831 Prevajanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.521 Dejavnost muzejev. Upravljanje Kosovelove spominske sobe. in druge dejavnosti, v obsegu, ki je potreben za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih.

Zavod izvaja naslednje aktivnosti in dejavnosti:
– osnovno šolo za odrasle,
– programe za pridobitev strokovne izobrazbe,
– informiranje in svetovanje,
– središče za samostojno učenje,
-projekte sprejete po javnih razpisih,
– jezikovne programe (angleščina, italijanščina, nemščina, španščina, ruščina,
slovenščina za tujce),
– študijske krožke,
– računalniška usposabljanja,
– usposabljanja in izpopolnjevanja po zakonskih predpisih (voznik viličarja,
upravljavec težke gradbene mehanizacije, visokoregalni viličarist, pomočnik kuharja,
pomočnik natakarja, ),
– medgeneracijski center,
– aktivnosti in prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja,
– dejavnost muzejev
– drugo izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje po dogovoru s poslovnimi
subjekti in posamezniki,
– zbiranje in posredovanje informacij s področja dela,
– opravlja druge naloge oz. dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje in izboljšuje ponudba.

Število zaposlenih: 5 za polni/krajši ter nedoločen čas.

ORGANI ZAVODA:

Svet zavoda
Direktorica
Andragoški zbor
Strokovni aktivi

KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Pristojna oseba: Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
telefon: 05/73 11 303
e-pošta: marjeta.stepancic.slavec@lu-sezana.si

SEZNAM DRŽAVNIH ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Državni predpisi: Povezave na državne predpise:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: zakonodaja
– Uradni list RS: www.uradni-list.si
– Državni zbor: www.dz-rs.si

Predpisi lokalnih skupnosti: https://www.sezana.si/acts

Predpisi EU: Povezava na pravne akte EU:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
– EU portal: www.europa.eu

SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Predlogi predpisov: Predlogi predpisov v obravnavi

SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030

Predlagani strateški in programski dokumenti:
Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo 2021-2027

SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom udeležencev in posameznih pravic udeležencev z uporabo ZUP.

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
Seznam evidenc: Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zaradi neznatnega števila zahtev po informacijah javnega značaja seznama ni mogoče oblikovati.

– Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
– Cena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
– ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
– ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
– elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
– elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
– elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
– pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
– pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Skip to content