05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Informacije javnega značaja

Varovanje osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) je odvetnica Branka Snoj iz ODVETNIŠKE PISARNE SNOJ, Linhartova 13, Ljubljana, ki je dosegljiva preko elektronske pošte  info@odvetnica-snoj.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Ljudska univerza Sežana
Sedež: Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana
Številka poslovnega računa: SI56 0110 0600 8334 554
Matična številka: 5532540000
Davčna številka: SI57780382
Telefon: 05/73 11 300
Elektronski naslov: info@lu-sezana.si
Spletna stran: https://lu-sezana.si

Odgovorna oseba: Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
Datum prve izdelave kataloga: 30. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: Junij 2023

Dostopnost kataloga:
 v fizični obliki: tajništvo Ljudske univerze Sežana v času uradnih ur po predhodnem dogovoru
 spletna stran: https://lu-sezana.si

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA

 1. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA IN ŠTEVILU ZAPOSLENIH

Kratek opis delovnega področja zavoda: Ljudska univerza Sežana je edini javni zavod za izobraževanje odraslih na področju Krasa in Brkinov. Področje dela zavoda je določeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana, ki ga je sprejela Občina Sežana leta 2003. Leta 2008 je bil sprejet še Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana.

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.103 Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
– M/80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
– M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– M/80/301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.421 Izobraževanje po posebnih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, če je vezano na dejavnost zavoda
– K/74.831 Prevajanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.521 Dejavnost muzejev. Upravljanje Kosovelove spominske sobe. in druge dejavnosti, v obsegu, ki je potreben za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih.
Zavod izvaja naslednje aktivnosti in dejavnosti:

 • osnovno šolo za odrasle,
 • programe za pridobitev strokovne izobrazbe,
 • informiranje in svetovanje,
 • središče za samostojno učenje,
 • projekte sprejete po javnih razpisih,
 • jezikovne programe (angleščina, italijanščina, nemščina, španščina, ruščina,
  slovenščina za tujce),
 • študijske krožke,
 • računalniška usposabljanja,
 • usposabljanja in izpopolnjevanja po zakonskih predpisih (voznik viličarja,
  upravljavec težke gradbene mehanizacije, visokoregalni viličarist, pomočnik kuharja,
  pomočnik natakarja, ),
 • medgeneracijski center
 • aktivnosti in prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja,
 • dejavnost muzejev
 • drugo izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje po dogovoru s poslovnimi
  subjekti in posamezniki,
 • zbiranje in posredovanje informacij s področja dela,
 • opravlja druge naloge oz. dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje in izboljšuje ponudba.
  Število zaposlenih: 5 za polni/krajši ter nedoločen čas.
 1. ORGANI ZAVODA:
  Svet zavoda
  Direktorica
  Andragoški zbor
  Strokovni aktivi
 2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
  Pristojna oseba: Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
  telefon: 05/73 11 303
  e-pošta: marjeta.stepancic.slavec@lu-sezana.si
 3. SEZNAM DRŽAVNIH ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Državni predpisi: Povezave na državne predpise:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: zakonodaja 
 Uradni list RS: www.uradni-list.si
 Državni zbor: www.dz-rs.si
Predpisi lokalnih skupnosti: https://www.sezana.si/acts
Predpisi EU: Povezava na pravne akte EU:
 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
 EU portal: www.europa.eu

 1. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
  Predlogi predpisov: Predlogi predpisov v obravnavi
 2. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
  Seznam strateških in programskih dokumentov:
  Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030

Predlagani strateški in programski dokumenti:
Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo 2021-2027

 1. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
  Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom udeležencev in posameznih pravic udeležencev z uporabo ZUP.
 2. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
  Seznam evidenc: Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
 3. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

III. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zaradi neznatnega števila zahtev po informacijah javnega značaja seznama ni mogoče oblikovati.
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
Cena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 3. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 9. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
   Poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Skip to content