Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj


Ljudska univerza Sežana je z nosilcem projekta Ljudsko univerzo Koper v juniju 2016 uspešno kandidirala na Javnem razpisu sofinanciranje informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Konzorcij ima na razpolago 684 000 € za svetovanje zaposlenim za izobraževanje in razvoj kariere. Na Obali in Krasu bo do konca marca 2022 v svetovalne procese ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja vključilenih vsaj 1440 zaposlenih. Brezplačno svetovalno dejavnost omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naš namen je skupaj z vami iskati možnosti za učenje, izobraževanje in karierni razvoj ter ugotavljati in vrednotiti vaše spretnosti in znanje, ki ste si ga pridobili skozi življenje.

Svetovalne storitve so namenjene v prvi vrsti zaposlenim. Tudi če to niste, a želite podporo pri učenju in razvoju vaše kariere, ste dobrodošli v našem svetovalnem središču.

Pri nas boste izvedeli več o:

 • vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi, o možnosti prekvalifikacije, načinih preverjanja in vrednotenja pridobljenega znanja,
 • možnostih za finančno pomoč,
 • možnostih za učno pomoč,
 • brezplačnih možnostih za učenje,
 • dodatnih znanjih in profilih, ki jih najpogosteje zahtevajo delodajalci, ter trendih na trgu dela.
 • načrtovanju osebne in poklicne kariere,
 • pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Skozi enega ali več svetovalnih razgovorov vam bomo pomagali pri:

 • izbiri primernega izobraževanja, usposabljanja,
 • načrtovanju vaše osebne in poklicne kariere,
 • vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj – skozi razgovor in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov (kdo sem, kakšne so moje sposobnosti, kako do cilja),
 • pripravi osebnega portfolija,
 • premagovanju učnih in drugih težav, ki so povezane z izobraževanjem,
 • načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,
 • vaših odločitvah po zaključku šolanja (kako poiskati delodajalca in kako najučinkoviteje predstaviti svoje izkušnje, znanja in kompetence).

 

Pokličite nas po telefonu 05 73 11 303 ali 73 11 300 , obiščite nas osebno ali nam pišite na naslov: Marjeta.Stepancic.Slavec@lu-sezana.si ali info@lu-sezana.si

 

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

logotip_mizš_ess1