POGOJI ZA VPIS IN TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za vpis
Vpis poteka celo šolsko leto. Pogoji za vključitev so navedeni pri vsakem programu posebej.
Ob vpisu morate predložiti izvirnik spričevala o končani osnovni šoli ali razredna spričevala srednje šole, osebno izkaznico ali rojstni list oz. poročni list, če gre za spremembo priimka.

Priznavanje izpitov iz predhodnega izobraževanja
V primeru, da ste, preden ste se odločili za izobraževanje pri nas, že obiskovali katerikoli program srednjega strokovnega ali srednjega poklicnega  izobraževanja, vam na vašo ZAHTEVO priznamo izpite iz predhodnega izobraževanja in izdamo SKLEP iz katerega je razvidno, katere so vaše obveznosti v programu. Poleg tega se vam lahko prizna neformalno pridobljeno znanje.

Trajanje izobraževanja
Tri oz. štiri leta in zaključni izpit oz. poklicna matura. Trajanje izobraževanja je predvsem odvisno od števila priznanih izpitov iz predhodnega izobraževanja.


ŠOLNINA
Šolnino plačujete v 8 obrokih. V primeru, da želite šolnino plačati v enkratnem znesku, vam priznamo 5% popust. Šolnina se vam zmanjša glede na število priznanih izpitov iz predhodnega izobraževanja.


NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK, PONOVNI VPIS IN PREKINITEV ŠOLANJA

 Vpis v višji letnik
V naslednjem šolskem letu se praviloma vpišete v višji letnik, če ste opravili najmanj polovico izpitov potrebnih za en letnik.

Ponovni vpis v isti letnik
V primeru, da ste v predhodnem šolskem letu opravili manj kot polovico izpitov, se vpišete ponovno v isti letnik in poravnate stroške ponovnega vpisa. Tako vam omogočimo, da opravljate manjkajoče izpite. Če želite, se lahko udeležite tudi predavanj.

Izpis iz programa oz. prekinitev šolanja
V primeru, da bi se med šolskim letom želeli izpisati iz programa ali začasno prekiniti šolanje, nas morate o tem obvestiti in izpolniti IZPISNICO, ki jo dobite v tajništvu ljudske univerze.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja morate opraviti vse obveznosti po programu in v programih srednjega poklicnega izobraževanja še zaključni izpit, v programih srednjega strokovnega, poklicno tehniškega izobraževanja in poklicnem tečaju pa poklicno maturo.


OBVEŠČANJE
Obveščanje poteka na različne načine; po telefonu, s klasično pošto, z SMS-obvestili, z obvestili na oglasni deski…

Oglasne deske
Na oglasni deski v pritličji ob vhodu si vsak teden sproti oglejte, v kateri učilnici imate predavanja in izpite.
Redno prebirajte obvestila na oglasnih deskah v pritličju in v prvem nadstropju. Pozorni bodite predvsem na dodatne izpitne roke in na spremembe predavanj.

Govorilne ure
V stik s predavateljem lahko stopite vsakič pred ali po predavanju. Možni so tudi individualni dogovori preko organizatorke izobraževanja.


PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU PUD
V času izobraževanja morate udeleženci opraviti delovno prakso v podjetju .
Vso potrebno dokumentacijo in navodila prejmete med izobraževanjem.

 Priznanje praktičnega usposabljanja
Praktično usposabljanje  v izobraževanju se lahko prizna, če udeleženec izobraževanja s potrdilom delodajalca dokaže, da je pri delodajalcu opravljal ali še vedno opravlja delo na delovnem mestu primerno poklicu za katerega se izobražuje.


IZPITI

Izpite praviloma opravljate ob koncu predavanj na rednih izpitnih rokih ali na izrednih izpitnih rokih, ki potekajo od oktobra do junija, vsaj tretji četrtek v mesecu.
Prijava k izpitu

K izpitu se morate prijaviti s PRIJAVO NA IZPIT V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH, ki jo dobite v tajništvu ali na panoju pred pisarno. Upoštevajte naslednje:
–     Če se prijavljate na redni izpitni rok, morate prijavnico oddati najmanj 3 dni pred izpitom.
–     V primeru, da bi izpit želeli opravljati na izrednem izpitnem roku, morate prijavnico oddati najmanj 6 dni prej.
–     V primeru, da je izpit pisni in ustni, oddate le eno prijavo.
–     Prijavnico ODDAJTE v nabiralnik v 1. nadstropju ali v tajništvo. Prijavnico lahko pošljete tudi elektronski ali klasični pošti.

Odjava od izpita
Od izpita se morate odjaviti najmanj dan pred izpitom. Odjavite se lahko po telefonu.

Razpored izrednih rokov za izpite, ki so pisni in ustni ali samo pisni
Izredni izpitni roki so VSAK TRETJI ČETRTEK V MESECU. Pisni izpit se prične ob 14.00 uri.

Popravni izpiti
Vsako tretje in naslednje opravljanje izpita je potrebno dodatno plačati.


POKLICNA MATURA
Poklicno maturo opravljate iz štirih predmetov v treh rokih: spomladanski, jesenski in zimski. Za zimski in spomladanski rok organiziramo priprave na poklicno maturo  iz SLOVENŠČINE, MATEMATIKE, ANGLEŠČINE in ITALIJANŠČINE.

Ker priprav za jesenski izpitni rok ni priporočamo vsem tistim, ki načrtujete opravljanje poklicne mature v jesenskem izpitnem roku, da se udeležite priprav za spomladanski izpitni rok. Termini priprav so vsakič objavljeni na oglasni deski.


ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit opravljate iz dveh predmetov v treh rokih : spomladanski, jesenski in zimski. Gradivo za priprave na zaključni izpit dobite v tajništvu.

image_print