IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA VSTOPNI RAVNI (A1)

24.06.2021 | Objava: Več

Ljudska univerza Sežana v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene (npr. 8.a člen Zakona o urejanju trga dela).

Prijava na izpit:

Na izpit se je potrebno prijaviti najpozneje 10 dni pred izpitnim rokom. Prijavnico lahko pošljete po pošti ali jo oddate osebno na sedežu Ljudske univerze Sežana na Bazoviški cesti 9 v Sežani (v prvem nadstropju).

Strošek izpita je 105,00 EUR.

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1, morajo ob prijavi predložiti Napotnico Zavoda RS za zaposlovanje. Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Odjava od izpita:

Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva delavna dni pred izvedbo. V tem primeru ste razporejeni na naslednji rok ali se vam vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

Kdo lahko opravlja izpit iz slovenščine na vstopni ravni (A1)?

Na izpit iz znanja slovenščine se lahko prijavi vsakdo, četudi se prej niste izobraževali po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali opravili priprav na izpit. Pred prijavo na izpit svetujemo, da si ogledate vzorčne izpitne pole na spletnih straneh Izpitnega centra.

Izpitni roki na Ljudski univerzi Sežana za leto 2021:

Datum izpita   Rok prijave    
7.7.2021 27.6.2021
27.10.2021 17.10.2021

 

 

Sestava izpita:

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega (branje, poslušanje, pisanje) in ustnega dela (govorjenje). Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

 

Del izpita Vsebina Čas reševanja delež pri skupni oceni
Branje Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence 25 minut 25 %
Poslušanje Razumevanje pogovora med drugimi govorci, poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil 15 minut 25 %
Pisanje Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje 20 minut 25 %
Govorjenje Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev 15 minut (+ 15 minut za pripravo) 25 %
Skupaj izpit 90 minut

 

Kandidati, ki se udeležijo izpita v skladu z 8.a členom Zakona o urejanju trga dela in so nepismeni ali slabo izobraženi (manj kot 6 razredov osnovne šole), lahko opravljajo izpit samo iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni na podlagi pisnega napotila Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Rezultati izpita:

Za pozitivno oceno morate pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Kandidati svoje rezultate na izpitu dobite najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če izpit uspešno opravite, dobite spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Če je vaš rezultat na izpitu negativen, dobite poročilo o opravljanju izpita. Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

image_print

Kategorija: Drsnik, Novice, Obvestila, šOLSKO LETO 2020/2021